ABK - Agrobusinessconsult

НачалоЗа насОпитПартньориКонтакти
   
Национален съюз на градинарите в България


Национално сдружение на градинарите в България Националният съюз на градинарите в България (НСГБ) е учреден през май 2003 г. като неправителствена организация с идеална цел.

Понастоящем по-голямата част от членовете на НСГБ са крупни производители на традиционни и нетрадиционни за страната зеленчуци. Немалка част от продукцията на членовете на Съюза се заготвя и доставя в чуждестранните хипер и супермаркетни вериги като “Метро”, “Билла” и “ХИТ”, българските “Фантастико”, “Фамилия”, “Пикадили”, ориентира се за експорт или посреща нуждите на преработвателните предприятия. Около 15% от членовете са производители на плодове в новосъздадени овощни насаждения.

Една от основните цели на Съюза е да съдейства за разширяване на износа и за засилване на конкурентноспособността на българските плодове, зеленчуци и цветя на международните пазари.

За постигане на своите цели НСГБ осъществява посредничество при създаването на бизнес-контакти, информиране на членовете на Съюза за организиране на изложби и панаири в страната и чужбина, а при възможност съдействие за участие в тях и много други.

Съюзът е участвал в разработването и подготовката за изпълнение на Национална стратегия за развитие на градинарството съвместно с МЗГ и други научни институти в България.

Активната позиция по време на работата по Стратегията в значителна степен спомогна за установяването на Съюза в публичното пространство и приемането му за официален партньор от страна на държавните и обществени структури, ангажирани с проблемите на земеделието у нас.

Макар и все още млад, НСГБ вече участва със свои представители в работни групи и комисии по проблемите с усвояването на предприсъединителните фондове – САПАРД, изготвяне на нормативни документи и благодарение на активната позиция на своите представители успя да защити интересите на земеделските производители, като се пребори за допълнителни средства по Мярка 1 на програма САПАРД.

Съюзът е инициатор на започналите през 2004 г. и 2005 г. обсъждания за субсидии за водата за напояване, увеличаване на субсидиите за зеленчуци и плодове, както по размер, така и по брой на културите, които да се субсидират, за възможността за намаляване на ДДС за пресните плодове и зеленчуци, за увеличаване на бюджетите за трайни насаждения по ДФЗ и програма САПАРД, за промяна на Наредбите за осигуряване на сезонните работници в земеделието и др.

Във връзка със сезонната заетост на работещите в селското стопанство са проведени срещи със зам. министъра на труда и социалната политика и експерти от същото министерство. Изразено беше становището на съюза да се предостави възможност на земеделски производители за кандидатстване по проектите “От социални помощи към заетост”, което ще намали финансовата тежест на фермерите.

За краткото време на съществуването си НСГБ се наложи и като пълноправен партньор на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) в България при провеждането на традиционните срещи-договаряния между производители и преработватели на плодове и зеленчуци.

През 2005 г. на среща с СППЗ, СПП и НСГБ при зам. министър Бойко Боев на МЗГ за подобряване на връзките и планиране и координиране на дейността в секторите, НСГБ излезе с предложение за сключване на рамкови договори между производители и преработватели, за чието изпълнение съюзите да станат гаранти и същите да се регистрират в ДФЗ, за да е ясно, за какви количества суровини има сключени договори и ако не са изпълнени само тогава да се разрешава внос на продукти, които се произвеждат в България по същото време, когато се заявява внос.

Едва през месец февруари 2006 г. беше обсъден и одобрен от всички съюзи-участници в срещата рамков договор между производители и преработватели, членове на съюзите.

Приети бяха и рамкови цени, удовлетворяващи в по–широки граници производителите на плодове и зеленчуци и преработвателите за отделните качества и видове стоки.

През 2005 г. НСГБ участва с общ щанд съвместно с НСПП на изложението “Агра“, където бяха представена дейността и целите на съюза.

През октомври 2006 г. НСГБ участва в Конференцията по случай международния ден по хранене с индивидуален щанд, на който беше представена продукцията на членове на съюза. През декември 2006г. НСГБ отново беше сред малкото браншови организации участвали с конкретни мероприятия по случай международния ден за борба със затлъстяването. По инициатива на членове на НСГБ бяха дарени плодове на една детска градина и ясла за менюто на децата за цяла седмица.

Въпреки, че съюзът е млад, той получи широка публичност и неговите представители успяват да представят и защитават интересите на производителите на зеленчуци и плодове от цялата страна пред държавните институции. За съжаление земеделските производители осъзнали необходимостта от обединяване и лобиране за техните интереси (членуващи в съюза) на национално ниво са все още малко. Това е една от причините на този етап секторът да не е сред приоритетите на националната политика и земеделието, поради което от голям износител на пресни плодове и зеленчуци България се превърна във вносител с голям потенциал, тъй като ежегодно производството намалява.

Сериозен проблем съюзът среща с финансирането. Членският внос е само 20 лв. на година, а встъпителната вноска е 50 лв. Това до голяма степен ограничава възможностите за издръжка и финансиране на различни инициативи на съюза.

От месец април 2004 г. офисът на НСГБ се намира на адрес
гр. София 1000, бул. “Александър Стамболийски” № 27, Б. Лице за контакт: Мариана Милтенова.

Управителен съвет:

Председател: Ради Радев – Нови Пазар

Членове: Красимир Кръстев
Тодор Йорданов
Христо Илиевски
Георги Митев – Ямбол

Желаещите да станат редовни членове на НСГБ могат да подадат молба по образец (ЕТ, ЧЗП или Юридически лица ООД, АД) до Управителния съвет и да я изпратят на нашия адрес и да се запознаят с Устава на съюза. След приемането им и плащане на встъпителния и годишния членски внос те стават редовни членове на съюза.